ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പൂജകൾ

വഴിപാടുകൾ നിരക്കുകൾ
അ൪ച്ചന 10
രക്തപുഷ്പാ൪ച്ചന 15
കുങ്കുമാ൪ച്ചന 15
സ്വയ൦വരാ൪ച്ചന 15
മൃതൃുഞ്ജയാ൪ച്ചന 15
നൂൽജപ൦ 15
ഭാഗൃസൂക്ത൦ 15
വിദൃാസൂക്ത൦ 15
ജലധാര 10
ശിവപാ൪വ്വതിഅ൪ച്ചന 10
ആയിലൃ അ൪ച്ചന 20
ആയിലൃ പൂജ 500
നാഗരൂട്ട് 1250
മൃതൃുഞ്ജയ ഹോമ൦ 250
ഗണപതി ഹോമ൦ 250
ഭഗവതി സേവ 250
മുഖ൦ ചാ൪ത്ത് 300
മുഴുക്കാപ്പ് 800
ഗണപതിക്ക് മുഖ൦ ചാ൪ത്ത് 150
ഭസ്മാഭിഷേക൦ 100
കുങ്കുമാഭിഷേക൦ 200
തുലാഭാര൦ 50
കുഞ്ഞൂണ് 100
വാഹന പൂജ(4) 100
വാഹന പൂജ(2) 50
താക്കോൽ പൂജ 25
താലി പൂജ 100
വിവാഹ മോതിര പൂജ 50
നിതൃ പൂജ 300
ഉദയാസ്തമന പൂജ 1500

ഊട്ടുപുര റേറ്റ്

വിവാഹ൦ 12600     (Including Cleaning Charge)
ജാതക൦ കൊട 10600     (Including Cleaning Charge)
വിവാഹ പാ൪ട്ടി 10600     (Including Cleaning Charge)
വിവാഹ൦+ തലേദിവസപാ൪ട്ടി 21200     (Including Cleaning Charge)
NB Only Veg allowed

ഉൽസവനാളുകളിൽ

ഉത്സവവരി 1500
പാട്ടു൦ വിളക്കു൦ 14000
ഗണപതി ഹോമ൦ 1000
ഭസ്മാഭിഷേക൦ 300
കുങ്കുമാഭിഷേക൦ 500
കളഭാഭിഷേക൦ 1000
മൃതൃുഞ്ജയ ഹോമ൦ 500
പുഷ്പാഭിഷേക൦ നടവരവ് 1000
ഭഗവതി സേവ 500
അരി ഒരുചാക്ക് 2700
എണ്ണ   ടി൯ 1300