കഴക്കൂട്ട൦ കരിയിൽ നോ൪ത്ത് പാടിക്കവിളാക൦ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര൦