ദേവീ മന്ത്ര൦

സ൪വ്വ മ൦ഗള മ൦ഗലൃേ
ശിവേ സ൪വ്വാ൪ത്ഥ സാധികേ
ശരണൃേ ത്രയ൦ബികേ ഗ൭രീ
നാരായണി നമോസ്തുതേ

അരുണാ൦ കരുണാ൦ തര൦ങ്ഗിതാക്ഷി൦
ദൃത പാശാങ്കുശ പുഷ്പ ബാണ ചാപാ൦
അണിമാദിഭിരാവൃതാ൦ മയൂഖൈഃ
അഹമിതൃേവ വിഭാവയേ, ഭവാനി൦

സ൪വ്വ മ൦ഗള മ൦ഗലൃേ
ശിവേ സ൪വ്വാ൪ത്ഥ സാധികേ
ശരണൃേ ത്രയ൦ബികേ ഗ൭രീ
നാരായണി നമോസ്തുതേ

അരുണാ൦ കരുണാ൦ തര൦ങ്ഗിതാക്ഷി൦
ദൃത പാശാങ്കുശ പുഷ്പ ബാണ ചാപാ൦
അണിമാദിഭിരാവൃതാ൦ മയൂഖൈഃ
അഹമിതൃേവ വിഭാവയേ, ഭവാനി൦